Opći uvjeti poslovanja

Home / Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

ADRICON GROUP D.O.O.

 

ČLANAK 1.

 

Upravitelj web stranice adricongroup.com i davatelj proizvodnih usluga je tvrtka

ADRICON GROUP d.o.o., Posavje 26, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Tvrtka je upisana u sudski registar Okružnog suda u Zagrebu kao porezni obveznik.

MBS: 01957970 , OIB: 11439420581

Broj računa: IBAN HR8223400091110895424 ( PRIVREDNA BANKA ZAGREB )

Kontakt : info@adricongroup.com ili tel. +385 91 300 1170

 

 

Članak 2.

 

Predmet Općih uvjeta

 

2.1. Ovim Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između trgovačkog društva Adricon Group d.o.o. iz Zagreba, Posavje 26 (kao i svih njegovih web stranica, u daljnjem tekstu: AG) s jedne strane, a korisnika usluga i naručitelja usluga (u daljnjem tekstu: Klijent) s druge strane. Na sve međusobne odnose između AG i Klijenta koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se svi odgovarajući propisi Republike Hrvatske koji budu na snazi na dan zaprimanja narudžbe ili započinjanja posla, odnosno nakon toga dana.

2.2. AG pruža Usluge iz svoga djelokruga poslovanja u skladu sa pozitivnim zakonskim odredbama. Osnovne usluge koje AG nudi svojim klijentima su: izrada web stranica, pružanje usluga informacijskog društva, promidžba (reklama i propaganda) i ostali marketinški poslovi.

 

2.3 AG pruža Usluge iz svog djelokruga poslovanja sukladno zakonskim i pod zakonskim aktima te ugovornim obvezama. AG se obvezuje da će na upit kupca, a prema svojim spoznajama, za sve usluge koje nudi, proizvode koje dobavlja za kupca, kao i za svaku uslugu koju pruža dati detaljne i točne informacije na točan i ne zavaravajući način, razumljiv prosječnom korisniku kao i uvjete pod kojima iste nudi.

 

2.4 AG se obvezuje usluge iz svoga djelokruga poslovanja obavljati sa najvećom pažnjom i u maniru dobrog poduzetnika, vodeći ponajprije računa o sigurnosti osoblja, zadovoljstvu klijenata i održanju visokog standarda poslovanja.

2.5 Svi klijenti imaju pravo na jednak tretman, najbolju moguću kvalitetu izvedbe te se svi klijenti tretiraju jednako bez obzira na obim i vrstu posla.

 

 

Članak 3.

 

3.1. Svojom narudžbom Klijent se obvezuje poštivati prava intelektualnog vlasništva. Ne odgovaramo i ne provjeravamo čije vlasništvo su dostavljene grafičke pripreme. Za intelektualno vlasništvo nad dostavljenim rješenjima odgovoran je isključivo Klijent.

 

3.2. AG će narudžbu smatrati pravovaljanom ukoliko je ista napravljena u pisanom obliku te poslana poštom, ili putem E-maila. Kod usmenih narudžbi klijentu će biti poslan E-mail sa potvrdom narudžbe na koji klijent mora odgovoriti pozitivno kako bi potvrdio svoju narudžbu.  

 

3.3. Prava i obveze iz odnosa između AG-a i Klijenta započinju u trenutku narudžbe klijenta i njegovom potvrdom prihvaćanja ponude/predračuna AG.

AG je obvezan Klijentu prilikom sklapanja ugovora omogućiti uvid Opće uvjete, a potvrdom narudžbe, Klijent potvrđuje da se izričito slaže sa Općim uvjetima.

 

3.4. U slučaju da po potpisu ponude/predračuna/ugovora Klijent odustane od narudžbe za koju su napravljeni već određeni radovi ili su isključivo za potrebe toga klijenta naručeni proizvodi, klijent je dužan nadoknaditi nastalu štetu, a proizvode platiti u punoj ugovorenoj vrijednosti.

 

3.5. U slučaju sklapanja ugovora na daljinu AG je obvezan poslati Klijentu pisanu ponudu, a klijent se pisanim putem izjasniti o prihvaćanju iste.

 

3.6. Za obavljene poslove AG je dužan klijentu ispostaviti račun. Klijentima može biti ponuđena mogućnost dobivanja računa i u elektroničkom obliku u skladu s posebnim propisima (zasebno ili zajedno s ispisanim računom).

 

 

Članak 4.

 

4.1. Isporuka usluge uslijedit će u okviru roka ugovorenog sa klijentom. Ukoliko klijent ne dostavi dogovoreni materijal u roku 40 dana od potpisa ponude/ugovora/uplate avansa i prethodno se oglušio na pozive, mailove i ostale pokušaje da se s Klijentom stupi u kontakt, usluga se smatra izvršenom i za istu će biti izdan račun s navedenom

valutom plaćanja ostatka ugovorenog iznosa do njegove cjelokupne vrijednosti. AG ne osporava pravo klijenta da naručeni proizvod ili uslugu na koncu dobije isporučenu, nakon što se za to stvore svi preduvjeti, tj. Budu zaprimljeni svi potrebni materijali i definirani ostali elementi i zahtjevi klijenta.

 

4.2. AG je dužan u duhu pozitivnih poslovnih odnosa ispuniti ugovorene rokove isporuke, koji započinju uplatom avansa, zaprimanjem prethodno komuniciranih materijala od strane AG-a i usklađivanja istih s

Klijentom. Standardni rokovi isporuke, ukoliko ugovorom/ponudom/predračunom nije dogovoreno drugačije iznose 60 radnih dana od prethodno zadovoljenih uvjeta. Ovim nije isključeno pomicanje rokova isporuke u slučaju više sile (prekid napajanja električnom energijom u tijeku proizvodnje nenajavljeni inspekcijski pregledi, i slično). Kod kašnjenja sa rokom isporuke u ovakvim slučajevima, povrat naručene usluge nije moguć.

 

4.3. Programska rješenja (software) koji je AG ugradio u sustave su intelektualno vlasništvo AG-a bez obzir na stvarnog vlasnika opreme. AG daje pravo besplatnog korištenja svoga intelektualnog vlasništva klijentu kod kojega je pojedino rješenje primijenjeno za vrijeme životnoga vijeka opreme uz uvjet neuplitanja trećih osoba i neprenošenja prava korištenja na osobe koje nisu vlasnici predmetnog rješenja.

 

4.4. Klijent je obvezan usluge koju je naručio primiti na korištenje te je koristiti u skladu za zakonom, pod zakonskim aktima i općeprihvaćenim društvenim i moralnim normama.

 

4.5. AG ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne štete nastale Klijentu i/ili trećim osobama radi nestručnoga ili nezakonitog korištenja isporučenih proizvoda, usluga i/ili programskih rješenja.

 

Članak 5.

 

5.1. Cjenovni sustav Usluga, kao i sve druge naknade na koje AG ima pravo temeljem ovih Općih uvjeta, utvrđene su AG-ovim cjenikom koji bude na snazi u vrijeme izvođenja radova i/ili usluga ili u vrijeme sklapanja ugovora (u daljnjem tekstu: Cjenik). AG je ovlašten mijenjati Cjenik te se obvezuje objaviti ga i učiniti dostupnim na uobičajen i pristupačan način. Službeni cjenik će na zahtjev biti dostupan svakom klijentu kao i sve informacije o dodatnim uslugama koje AG nudi, te cijenama tih usluga.

 

5.2 Cijene koje se dostavljaju Kupcima ili interesentima odnosno koje su putem cjenika, web stranica ili na drugi način priopćene ili objavljenje nisu obvezujuće i AG ih može promijeniti bez prethodne najave. Cijena navedena u ponudi koja sadrži sve bitne zakonske elemente ponude je obvezujuća 3 dana od dana izdavanja ponude te po isteku roka za ugovorene uvijete nema garancije ukoliko to nije

posebno ugovoreno. Cijene su istaknute u kunama ili eurima, i na iste se obračunava porez na dodanu vrijednost.

 

5.3 Ukoliko cijene u ponudi obuhvaćaju popuste na kupnju veće količine istog proizvoda odnosno usluge, takove cijene vrijede isključivo za u ponudi navedene proizvode odnosno usluge na koje se odnose i za ukupno navedenu količinu, a za svaku izmjenu potrebna je nova ponuda AG-a.

 

5.4. AG ispostavlja Klijentu račune za obavljene Usluge i naknade, s rokom dospijeća navedenim na računu. Prigovori u pogledu iznosa iz računa moraju se podnijeti AG-u u pisanom obliku u skladu sa člankom 10. Općih uvjeta. U suprotnom, smatra se da je Klijent prihvatio račun. Troškove svih provizija ustanova kod kojih se obavlja plaćanje računa u potpunosti snosi Klijent. Klijent je obvezan platiti ukupan iznos troškova i dugovanja nastalih za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, sve troškove izvedenih radova i usluga prema narudžbi i/ili prihvaćenoj .

 

5.5. Ako Klijent nije podnio pisani prigovor iz članka 10. ovih Općih uvjeta i nije podmirio dospjelo dugovanje za obavljene usluge i / ili instaliranu opremu, AG će dostavit Klijentu pisanu opomenu s upozorenjem da će po isteku trideset (30) dana od dana dostavljanja Klijentu te opomene, ako se u tom roku ne podmiri ukupno dospjelo dugovanje, AG poduzeti mjere i radnje za zaštitu svojih interesa.

 

5.6. Klijentima prema kojima AG ima dospjelih a nepodmirenih potraživanja AG zadržava pravu obustave svih isporuka, izvršenja usluga te davanja bilo kakve tehničke podrške.

 

5.7. Obustava daljnjih aktivnosti prema klijentu nije uvjetovana vrstom duga nego se obustavljaju sve aktivnosti do podmirenja dugova i obveza.

 

5.8. AG zadržava pravo obračunati Klijentu troškove Opomene sukladno važećem Cjeniku.

 

 

Članak 6.

 

6.1. Ako Klijent ne podmiri dugovanje ni nakon isteka trideset (30) dana od dana privremene obustave isporuka usluga, opreme i podrške klijentu, AG može trajno obustaviti isporuku usluga, opreme i podrške klijentu te raskinuti sve ugovorne odnose sa klijentom u skladu s Općim uvjetima poslovanja.

 

6.2. Klijenti prihvaćanjem ovih Općih uvjeta prihvaćaju da AG pruža Usluge unutar svojih tehničkih i operativnih mogućnosti. AG se obvezuje prilikom dogovaranja posla obavijestiti Klijenta o eventualnim poteškoćama pri realizaciji naručenog posla.

6.3. Ako zbog radnje Klijenta za koju on odgovara ili u njoj sudjeluje dođe do neočekivanog produljenja izrade proizvoda ili izvršenja usluge, Klijent neće biti oslobođen svoje obveze plaćanja troškova AG-u.

 

6.4. AG nije obvezan platiti naknadu štete ako je razina kakvoće obavljenih usluga manja od propisane razine kakvoće usluge zbog objektivnih uzroka koji se nisu mogli predvidjeti niti izbjeći ili ukloniti (viša sila) ili su uvjetovani voljom ili postupcima klijenta. AG također neće biti odgovoran za eventualnu štetu koja nastane tijekom uporabe usluga obavljenih od AG-a, a koja bi mogla imati utjecaj na kakvoću Usluga kao i za bilo koju štetu ili izmaklu dobit Klijenta nastalu zbog korištenja usluga AG, osim ako prisilnim propisima Republike Hrvatske nije određeno drugačije.

Članak 7.

 

7.1. Klijent koji je podnio pravovremeno prigovor na kakvoću obavljene Usluge može tražiti izvođenje naknadnih radova u svrhu zadovoljenja kriterija kakvoće a temeljem ovih Općih uvjeta od AG-a ako se utvrdi da je kakvoća obavljene Usluge manja od kakvoće propisane važećim propisima u Republici Hrvatskoj i ovim Općim uvjetima.

 

7.2. Pravovremenim prigovorom smatra se onaj koji je poslan u pismenom obliku i roku od 7 dana od dana primitka naručene robe i/ili usluge. Prigovor mora biti sastavljen na memorandumu Tvrtke naručitelja, potpisan od strane osobe koja je naručila proizvode i/ili usluge koji su predmet prigovora i sadržavati jasno obrazložen predmet prigovora.

 

7.3. U slučaju opravdanih prigovora AG se obvezuje o svome trošku otkloniti sve nedostatke u najkraćem mogućem roku te o tome pismeno obavijestiti Klijenta. Nepravovremeni i nepotpuni prigovori neće se uzimati u obzir. Ako se u toku rješavanja prigovora utvrdi da je isti bio neosnovan AG zadržava pravo naplate utvrđivanja činjeničnog stanja prema važećem cjeniku.

 

7.4. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji i mora biti sastavljen na propisanom obrascu.

 

7.5. AG je obvezan u prvostupanjskom postupku dostaviti pisani odgovor o prigovoru u roku od najviše 15 dana od dana podnošenja prigovora.

 

 

7.6. Na pisani odgovor Klijent ima pravo podnijeti pritužbu (reklamaciju) u roku od 15 dana. Ukoliko Klijent ne podnese pritužbu u ostavljenom roku, Povjerenstvo za pritužbe isti neće uzeti u razmatranje i odbaciti će ga kao nepravovremen.

 

Članak 8.

 

8.1. Sporovi koji bi proizašli iz Ugovora, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, AG i Klijent nastojat će riješiti na prijateljski način. U slučaju spora Klijent može podnijeti prigovor Službi za korisnike AG-a kao prvostupanjskom tijelu, a ukoliko nije zadovoljan rješenjem istog u ostavljenom roku podnosi pritužbu (reklamaciju) Povjerenstvu za rješavanje prigovora korisnika (dalje u tekstu: Povjerenstvo) kao drugostupanjskom tijelu. Ako, međutim, ugovorne strane ne uspiju riješiti svoje sporove na opisani način, nadležni sud bit će sud u Zagrebu.

 

8.2. Sadržaji objavljeni na internet stranicama ADRICON GROUP d.o.o., vlasništvo su ADRICON GROUP d.o.o., i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštivati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima, što znači da se ne smiju prepisivati, umnožavati ili na bilo koji drugi način raspačavati.

 

8.3. Naručene usluge kupac može platiti virmanski, uplatnicom te uplatom na žiro račun ADRICON GROUP d.o.o.

error: Content is protected !!